940true numbers bottomright 300true true 800none
 • 5000 slideright true 60 bottom 30
  Slide7
 • 5000 slideright false 60 bottom 30
  Slide8
 • 5000 slideright false 60 bottom 30
  Slide9
 • 5000 slideright false 60 bottom 30
  Slide10
 • 5000 slideright false 60 bottom 30
  Slide5
 • 5000 slideright false 60 bottom 30
  Slide6
 • 5000 slideright false 60 bottom 30
  Slide7
1
2
3
4
5
6
7
Eigenaar: Dirk Stock
Adres: Hammerberg 11
52222 Stolberg
Telefoon: 0 24 02 – 1 23 40
Telefax: 0 24 02 – 1 23 480
E-mail: info[at]parkhotel-stolberg.de
Internet: www.parkhotel-stolberg.de
BTW-nummer: DE 24 879 805
IBAN: DE89 3916 2980 7317 2630 10
BIC: GENODED1WUR
Layout en programmeren: Mario Anfang
www.con7.de
Naleving en Gerechtsgebied: Stolberg
Aansprakelijkheidsstelling: Ondanks zorgvuldige controle zijn we niet verantwoordelijk voor de inhouden van externe links. Voor de inhoud van gelinkte pagina’s zijn uitsluitend hun exploitanten verantwoordelijk.

 

Allgemeine voorwaarden

GELDIGHEIDSBEREIK

1.1 Deze bedrijfsvoorwaarden gelden voor contracten voor de huur van hotelkamers, voor logies en voor alle in dit verband voor de klanten verrichte diensten en leveringen van het hotel (hotelopnamecontract). Het begrip ‘hotelopnamecontract’ omvat en vervangt volgende begrippen: logies-, gastopname-, hotel-, hotelkamercontract.

1.2 De onder- en verderverhuring van verlaten kamers alsook het gebruik voor andere als logiesdoelen vereisen de voorafgaande toestemming in tekstvorm van het hotel, waarbij van § 540 alinea 1 regel 2 van het Burgerlijk Wetboek (BGB) afgeweken wordt, in zover de klant niet de verbruiker is.

1.3 Algemene bedrijfsvoorwaarden van de klant worden slechts toegepast, wanneer dit vooraf uitdrukkelijk overeengekomen werd.

AFSLUITEN VAN HET CONTRACT, CONTRACTPARTNER, VERJARING

2.1 De contractpartners zijn het hotel en de klant. Het contract komt tot stand door de aanvaarding van het verzoek van de klant door het hotel. Het hotel kan de kamerboeking in tekstvorm te bevestigen. De eisen tegen het hotel verjaren in beginsel in een jaar vanaf het wettelijk verjaringsbegin. Schadevergoedingseisen verjaren kennisafhankelijk in vijf jaren, in zoverre ze niet berusten op een schade aan het leven, lichaam, gezondheid of vrijheid. De schadevergoedingseisen verjaren kennisonafhankelijk in 10 jaren. De verjaringsverkortingen gelden niet bij eisen, die berusten op opzettelijke of grove nalatigheid van het hotel.

DIENSTEN, PRIJZEN, BETALING, AFREKENING

3.1 Het hotel is verplicht, de door de klanten geboekte kamers bij te houden en de overeengekomen diensten te volbrengen.

3.2 De klant is verplicht, voor de beschikkingsstelling van de kamer en de door hem gevorderde verdere diensten, de overeengekomen of geldende prijzen te betalen. Dit geldt ook voor direct of via het hotel door de klant gevraagde diensten, die door derden verricht worden en door het hotel gepland worden.

3.3 De overeengekomen prijzen bevatten inbegrepen de voor het tijdstip van het afsluiten van het contract geldende belastingen en lokale heffingen. Niet inbegrepen zijn lokale heffingen, die volgens het huidige gemeenterecht door de gast zelf verschuldigd zijn, zoals bijvoorbeeld kuurtaksen. Bij verandering van de wettelijke BTW of bij nieuwe invoering, verandering of afschaffing van lokale heffingen op de dienst na het afsluiten van het contract, worden de prijzen in die zin aangepast. Bij contracten met verbruikers geldt dit slechts, wanneer de tijdspanne tussen afsluiten van het contract en de contractuitvoering vier maanden overschrijdt.

3.4 Het hotel kan zijn toestemming om een door de klant naderhand gewenste vermindering van het aantal geboekte kamers, geleverde dienst van het hotel, of van de verblijfsduur van de klant daarvan afhankelijk maken, dat de prijs voor de kamers en/of voor de andere diensten van het hotel verhoogt.

3.5 Rekeningen van het hotel zonder vervaldag zijn binnen de tien dagen vanaf de toegang tot de rekening zonder vermindering betaalbaar. Het hotel kan de onmiddellijke betaling van vervallen vorderingen ten allen tijden verlangen. Bij betalingsvertraging is het hotel gerechtigd, de huidig geldende vertragingsrente in de hoogte van thans 8% bijvoorbeeld bij rechtszaken, waarbij de verbruiker betrokken is, in de hoogte van 5% op de basisrentevoet te verlangen. Het hotel heeft het recht een hogere schade te bewijzen.

3.6 Het hotel is gerechtigd, bij het afsluiten van het contract een gepaste vooruitbetaling of zekerheidsgarantie, bijvoorbeeld in de vorm van een kredietkaartgarantie, te verlangen. De hoogte van de vooruitbetaling of de betaaltermijnen kunnen in het contract in tekstvorm opgenomen worden. Bij vooruitbetalingen of zekerheidsgaranties bij georganiseerde reizen zijn de wettelijke voorwaarden dezelfde.

3.7 In gegronde gevallen, bijvoorbeeld betalingsachterstand van de klant of uitbreiding van de contractomvang, is het hotel gerechtigd, ook na het afsluiten van het contract tot aan het begin van het verblijf een vooruitbetaling of zekerheidsgarantie in de zin van voorafgaand cijfer 3.6 of een verhoging van het in het contract overeengekomen vooruitbetaling of zekerheidsgarantie tot de volle overeengekomen vergoeding te verlangen.

3.8 Het hotel is verder gerechtigd, bij het begin of gedurende het verblijf van de klant een gepaste vooruitbetaling of zekerheidsgarantie in de zin van voorafgaand cijfer 3.6 voor bestaande en nog toekomstige eisen van het contract te verlangen, in zoverre zulks niet reeds volgens cijfer 3.6 en/of cijfer 3.7 geleverd werd.

3.9 De klant kan alleen met een onomstreden en rechtsgeldige vordering tegenover een vordering van het hotel afrekenen en verrekenen.

TERUGTREDEN VAN DE KLANT (AFBESTELLEN, ANNULEREN)/GEEN GEBRUIKNEMING VAN DE DIENSTEN VAN HET HOTEL (NO SHOW)

4.1 Een terugtreden van de klant uit het met het hotel afgesloten contract is alleen mogelijk, als een terugtredingsrecht uitdrukkelijk in het contract opgenomen werd, een ander wettelijk terugtredingsrecht bestaat of als het hotel uitdrukkelijk toestemt met het opheffen van het contract. De opname van een terugtredingsrecht evenals elke toestemming tot contractopheffing moeten elk in tekstvorm gebeuren.

4.2 In zoverre tussen het hotel en de klant een termijn van gratis terugtreden uit het contract overeengekomen werd, kan de klant tot dan terug tot het contract terugkeren, zonder betaal- of schadeloosstellingseisen van het hotel uit te lokken. Het terugtredingsrecht van de klant dooft uit, als hij niet tot de overeengekomen termijn zijn recht tot terugtreden tegenover het hotel uitoefent.

4.3 Is een terugtrekkingsrecht niet opgenomen of reeds afgelopen, bestaat ook geen wettelijk terugtrekkings- of opzeggingsrecht en het hotel een contractopheffing niet toestemt, behoudt het hotel een aanspraak op de overeengekomen vergoeding ondanks de niet gebruikte dienstverlening. Het hotel moet de inkomsten voor verdere verhuring van de kamer alsook de uitgespaarde uitgaven aanrekenen. Worden de kamers niet verder verhuurd, dan kan het hotel de aftrek voor uitgespaarde uitgaven bij elkaar nemen. De klant is in dat geval verplicht, minstens 90% van de contractueel overeengekomen prijs voor een overnachting met of zonder ontbijt evenzo voor totaalarrangementen met externe prestaties, 70% voor halfpension- en 60% voor volpensionarrangementen te betalen. Het is aan de klant te bewijzen of de voornoemde eis niet of niet in de geëiste grootte ontstaan is.

TERUGTREKKING VAN HET HOTEL

5.1 In zoverre overeengekomen werd, dat de klant binnen een bepaalde tijd gratis uit het contract kan treden, is het hotel in deze tijdsspanne zijnerzijds gerechtigd, uit het contract te treden, als er aanvragen van andere klanten voor de contractueel geboekte kamers aanwezig zijn en de klant op vraag van het hotel met gepaste termijnstelling niet op zijn recht van terugtreding afziet.

5.2 Werd volgens cijfer 3.6 en/of cijfer 3.7 overeengekomen of verlangde vooruitbetaling of zekerheidsgarantie niet verricht, ook na het verstrijken van het door het hotel gestelde gepaste termijn, dan is het hotel eveneens tot terugtreding uit het contract gerechtigd.

5.3 Verder is het hotel gerechtigd, uit zakelijk gerechtvaardigde gronden, buitengewoon uit het contract te treden, in het bijzondere als Heirkracht of andere niet door het hotel beïnvloedbare omstandigheden de vervulling van het contract onmogelijk maken; Kamers of ruimtes schuldig en misleidend of met valse opgave of verzwijgen van beduidende gegevenheden geboekt worden; beduidend kan hier de identiteit van de klant, de betaalmogelijkheid of de verblijfsreden zijn; De door het hotel gegronde aanleiding tot de onderstelling is, dat het opnemen van de dienst het vlotte bedrijfsgebeuren, de zekerheid of het aanzien van het hotel in de openbaarheid kan bedreigen, zonder dat dit te wijten is aan de directie of organisatie van het hotel; Het doel of de aanleiding van het verblijf onwettig is; Een overtreding tegen bovengenoemd cijfer 1.2 aanwezig is.

5.4 Het gerechtigd terugtreden van het hotel is geen grond voor een aanspraak op schadeloosstelling van de klant.

KAMER IN ORDE BRENGEN, TER BESCHIKKING STELLEN EN VERLATEN

6.1 De klant heeft geen aanspraak op het in orde te brengen van bepaalde kamers, in zoverre dit niet uitdrukkelijk vooraf overeengekomen was.

6.2 Geboekte kamers staan de klanten vanaf 15.00 uur op de overeengekomen aankomstdag ter beschikking. De kant heeft geen aanspraak op het eerder in orde brengen.

6.3 Op de overeengekomen vertrekdag moeten de kamers ten laatste om 12.00 uur verlaten en ter beschikking gesteld worden. Alzo kan het hotel wegens het vertraagd verlaten van de kamer en voor het contractoverschrijdend gebruik tot 18.00 uur 50% van de volle logiesprijs (catalogusprijs) aanrekenen, vanaf 18.00 uur 90%. Contractuele eisen van de klant worden hierdoor niet gegrond. Hij moet bewijzen dat er voor het hotel geen of een beduidend geringere eis tot eindvergoeding nodig is.

AANSPRAKELIJKHEID VAN HET HOTEL

7.1 Het hotel is verantwoordelijk voor de zijn toe te rekenen schade van verwonding aan het leven, het lichaam en de gezondheid. Verder is het verantwoordelijk voor alle schade te wijten aan een opzettelijk of sterk achteloos plichtstekort van het hotel of aan een opzettelijk of achteloos tekort van de typisch contractuele plichten van het hotel. Een plichtstekort van het hotel slaat op zijn wettelijk vertegenwoordiger of wettelijk vervanger. Verdergaande aanspraak op schadeloosstelling zijn, in zoverre in cijfer 7 niet anders geregeld, uitgesloten. Mochten storingen of tekorten in de diensten van het hotel optreden, dan zal het hotel bij kennis of op onmiddellijke terechtwijzing van de klant zich inspannen om een oplossing te zoeken. De klant is verplicht, om het voor hem redelijke bij te dragen, om de storing op te heffen en de mogelijke schade gering te houden.

7.2 Voor ingebrachte schade is het hotel verantwoordelijk voor de klant volgens de wettelijke beschikkingen. Het hotel beveelt het gebruik van de hotel- en kamersafes aan. In zoverre de gast geld, waardepapieren en kostbaarheden met een waarde van meer dan € 800 of andere zaken met een waarde van meer dan € 3500 inbrengen wil, is een afzonderlijk bewaringscontract met het hotel nodig.

7.3 Als de klant een staanplaats in de hotelgarage of op de hotelparking – ook betaald – ter beschikking gesteld werd, komt daardoor geen bewaringscontract tot stand. Bij verlies of beschadiging van op het hotelterrein geplaatste of gerangeerde voertuigen of hun inhoud is het hotel slechts verantwoordelijk in de mate zoals cijfer 7.1, regel 1 tot 4 vermeldt.

7.4 De wekopdrachten worden in het hotel met de grootste zorg vervuld. Berichten, post en goederenzendingen voor de gasten worden met zorg behandeld. Het hotel doet de ontvangst, bewaring en – op wens – tegen betaling nazending. Het hotel is daarbij slechts verantwoordelijk in de mate zoals cijfer 7.1, regel 1 tot 4 vermeldt.

SLOTBEPALINGEN

8.1 Veranderingen en aanvullingen van het contract, het verzoek tot aanvaarding en deze algemene voorwaarden moeten in tekstvorm bestaan. Eenzijdige veranderingen en aanvullingen door de klant zijn niet van kracht.

8.2 Plaats van naleving en betaling alsook het enige gerechtsgebied – ook voor check- en wisselbetwistingen – is het handelsverkeer te Stolberg. In zoverre een contractpartner de voorwaarde van § 38 alinea 2 ZPO vervult en geen algemeen gerechtsgebied in het binnenland heeft, dan geldt het gerechtsgebied Stolberg. Het Duitse recht is van toepassing. De toepassing van het UN-kooprecht en het conflicterend recht is uitgesloten.

8.3 Mochten enkele bepalingen van deze algemene voorwaarden niet werkzaam of vervallen zijn of worden, dan wordt daardoor de werkzaamheid van de andere bepalingen niet aangetast. Voor de rest gelden de wettelijke voorschriften.